งานติดตั้ง Termination Kit and DC Hi pot Test. บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ นครราชสีมา

OtherProjects

ติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 2.6 MV โรงงาน Sony นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี

Previous Project

งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล SNC ขนาด 477,080 watt

Next Project