งานติดตั้ง Solar roof Capacity 801kWp.
บริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

OtherProjects

งานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย

Previous Project

งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 6.6kV

Next Project