งานติดตั้ง Solar roof Capacity 801kWp.
บริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

OtherProjects

งานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย

Previous Project

งานติดตั้งหม้อแปลง 800kVA 24kV

Next Project