งานติดตั้ง Load Break Switch(SF6) 24kV 630A

สถานที่  บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บางพลี)

OtherProjects

งานติดตั้ง Load Break Switch(SF6) 22kV 630A

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA

Next Project