งานติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 172,800 watt โรงงาน Senko

OtherProjects

งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล ขนาด 997,000 watt Pioneer

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVA

Next Project