งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 20.2kw
การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 61.2kw

Previous Project

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 22kV โรงงาน ไทยอิสเทิร์น ไบโอ เพาเวอร์

Next Project