งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 6.6kV
สถานที่ โรงน้ำตาลราชบุรี2 จ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าจ้าง บ. GUANGXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP YIAN THAILAND CO.,LTD

OtherProjects

งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33kV ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Previous Project

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง/Fire Alarm และระบบประกอบอาคาร

Next Project