งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 6.6kV
สถานที่ โรงน้ำตาลราชบุรี2 จ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าจ้าง บ. GUANGXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP YIAN THAILAND CO.,LTD

OtherProjects

งานติดตั้งระบบกราวด์กริดและล่อฟ้า

Previous Project

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง/Fire Alarm และระบบประกอบอาคาร

Next Project