งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter
สถานที่ ห้างสรรพสินค้า TESCO Lotus อ.พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

OtherProjects

งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร

Previous Project

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA

Next Project