งานติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch
พร้อมชุดควบคุม Remote ที่ห้องควบคุม
สถานที่ โรงงานบัวใหญ่ใบโอ จ.นครราชสีมา

OtherProjects

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1000 kVA

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA

Next Project