งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด

OtherProjects

งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33kV ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Previous Project

ติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 2.6 MV โรงงาน Sony นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี

Next Project