งานติดตั้งระบบไฟฟ้า24kV และหม้อแปลง 500kVA

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จํากัด (มหาชน) นิคมฯลาดกระบัง

OtherProjects

งานติดตั้ง SOLAR ROOF 320kWp.

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA

Next Project