งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารกรมชลประทานที่ 9 บางพระ
สถานที่ สำนักงานกรมชลประทาน อ.บางพระ จังหวัด ชลบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งระบบประกาศเสียง(Sound System)

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA

Next Project