งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA
ปักเสาไฟฟ้า 52 ต้น สาย SAC 50Sq.mm. พร้อมสายใต้ดิน XLPE 50Sq.mm.
สถานที่ โรงงาน บ.น้ำตาลเกษตรผล จำกัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

OtherProjects

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA

Previous Project

งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าและแสงสว่าง

Next Project