งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล ขนาด 997,000 watt Pioneer

OtherProjects

งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล SNC ขนาด 477,080 watt

Previous Project

งานติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 172,800 watt โรงงาน Senko

Next Project