งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าและแสงสว่าง
สถานที่ โรงงาน บ.Thai Kansai Paint นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ผู้ว่าจ้าง บ.ไทย-เซมคอนจำกัด

OtherProjects

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA

Previous Project

งานติดตั้งระบบประกาศเสียง(Sound System)

Next Project