งานติดตั้งระบบประกาศเสียง(Sound System)
สถานที่ โรงงาน บ. แคม พลาส (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ผู้ว่าจ้าง บ.แคม พลาส (ประเทศไทย)จำกัด

OtherProjects

งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าและแสงสว่าง

Previous Project

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารกรมชลประทานที่ 9 บางพระ

Next Project