งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA
ปักเสาไฟฟ้า 12.0 m จำนวน 5 ต้น SAC 50Sq.mm.พร้อมติดตั้งชุดนั่งร้านหม้อแปลง สถานที่ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำสมุทรปราการ

OtherProjects

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารกรมชลประทานที่ 9 บางพระ

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVA

Next Project