งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA
ปักเสาไฟฟ้า 12.0 m จำนวน 1 ต้น SAC 50 Sq.mm.
สถานที่ BigC Mini ถนนถีนานนท์ จ.มหาสารคาม

OtherProjects

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA

Next Project