งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA
ปักเสาไฟฟ้า 12.2 m จำนวน 15 ต้น SAC 185 Sq.mm.
สถานที่ โรงงานน้ำตาลเกษตรผล จ.อุดรธานี

OtherProjects

งานติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA

Next Project