งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1000 kVA
ปักเสาไฟฟ้า 12.0 m จำนวน 35 ต้น SAC 50 Sq.mm.
สถานที่ โรงงานน้ำตาลเกษตรผล จ.อุดรธานี

OtherProjects

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVA

Previous Project

งานติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch

Next Project