งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVA
ปักเสาไฟฟ้า 12.2 m จำนวน 45 ต้น SAC 185Sq.mm.
สถานที่ โรงงานน้ำตาลเกษตรผล จ.อุดรธานี

OtherProjects

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA

Previous Project

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1000 kVA

Next Project